GAJDY.cz - Návrh stanov „Moravského spolku gajdošského“


Přeskočit na navigaci

Návrh stanov „Moravského spolku gajdošského“

Autor: Pavel Číp | Vyšlo: 7.8.2005 | Rubrika: Gajdoši a gajdošské muziky

Preambule

Nepočetná obec gajdošů moravských rozhodla se založit „Moravský spolek gajdošský“ za oučelem udržování a propagace gajdošské hudby jakožto i za rozvíjení tradic, vědomostí a umělecké zdatnosti ve hře.

§ 1. Základní ustanovení

§ 1, odstavec 1. Založení spolku.

Spolek je založen prohlášením, dne 17.07.2005 a to bez ohledu na jakákoliv ustanovení týkající se občanských sdružení, poněvadž se všem dosud platným předpisům vymyká. Spolek bude fungovat silou myšlenky, bez majetkové účasti členů spolku.

§ 1, odstavec 2. Název spolku.

Název spolku zní Moravský spolek gajdošský (zkráceně MSG)

§ 1, odstavec 3. Sekce spolku.

Úmyslem zakladatelů spolku je, že ten dvě sekce míti bude:

 1. Spolek dobrovolných moravských gajdošů.(zkráceně SDMG)
 2. Sdružení pro povznesení znalosti gajdošské muziky moravské.(SPPZGMM)

Nechť je tak vyhověno úpěnlivým tužbám a žádostem hudebníků, mající to štěstí doprovázet gajdoše(nejen) při hře. Tímto jim bude umožněno podíleti se na bohaté činnosti spolkové.

§ 2. Stanovy spolku.

§ 2, odstavec 1. Statut spolku a řídící orgán spolku.

Moravský spolek gajdošský (MSG)je neregistrovaná, nedemokratická, neprofesionální, neabstinentní ….. organizace, v jejímž čele stojí představený. Volba představeného je nepřípustná. Ten se určuje losem, úplatkem nebo se případně chopí moci silou svých argumentů, jak to ostatně bývalo v českých zemích obvyklé. Představený rozhoduje sám, bez možnosti připomínek členů o všech důležitých věcech spolku a jeho působení bud dva roky, pak musí dojít k výměně jakoukoliv cestou.

§ 2, odstavec 2. Povinnosti představeného.

 1. Představený je povinen (pokud si vzpomene), svolat nejméně jedenkrát za rok valnou hromadu, která je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Představený určí termín valné hromady, o kterém se s nikým neradí. ( stejně by to nemělo valného významu).
 3. Zvolit místo konání valné hromady a uvědomit o tom členy spolku.
 4. Dbát na dodržování §5., řádně nakládat s příspěvky jemu svěřenými.
 5. Na valné hromadě seznámit členy se stavem zásob členských příspěvků.
 6. Určit svého pobočníka, který povede písemnou agendu spolku.

§ 3. Členství v MSG.

§ 3, odstavec 1.

Členem MSG, sekce SDMG se může stát pouze muzikant pocházející z Moravy, nebo na Moravě působící a dovednost ve hře na gajdy prokáže zkouškou. Ustanovení o podrobení se zkoušce však platí pouze pro ty zájemce o členství v SDMG, kteří si osvojí hru na gajdy až po termínu zakládající valné hromady. Gajdoši v současné době působící v gajdošských muzikách nebo sólově a projeví o členství v SDMG zájem, stávají se jeho členy v tom okamžiku, kdy toto sdělí představenému spolku, nebo jím pověřenému pobočníku.

Zkouška nových členů spolku se koná při valné hromadě a hlavní slovo při ní má vždy představený spolku, který může jmenovat další členy zkušební komise. Není to však vzhledem k základnímu ustanovení podmínka. (Za členy zkušební komise se doporučují slovutní členové spolku (dle § 7, odstavec 2.)

§ 3, odstavec 2. Požadované dovednosti od uchazeče o členství v SDMG

Zkouška sestává ze dvou částí – teoretické a praktické.

V teoretické části musí uchazeč o členství zodpovědět dotazy představeného, týkající se ladění gajd, počtu hmatových otvorů, počtu píšťal a jiných záludných otázek.

Praktická část zkoušky sestává opět ze dvou částí.

Uchazeč o členství v SDMG si musí sám, bez cizí pomoci upevniti gajdy na sebe a to tak že bude schopen nejen dýchání či jiné přiměřené činnosti, ale i vlastní hry.

Druhá část je nejnáročnější. V případě mimořádně vzdělaného uchazeče zahraje ten podle not melodii, určenou mu zkušební porotou. Znalost not ovšem není pro uchazeče o členství podmínkou. Postačí přiměřený hudební sluch, podle kteréhožto zahraje uchazeč určenou nebo porotou předzpívanou melodii.Čas na nácvik požadované melodie podle not nebo podle sluchu si určí každý uchazeč sám. Musí však mít na zřeteli, že zkušební komise v té době nezahálí, nýbrž hodnotí zásoby hostitelského domu, jejichž konzumaci po dobu nácviku je povinen zkoušený zaplatit jako povinný manipulační poplatek za její vynaloženou námahu. Každý uchazeč má tak možnost odhadnout své schopnosti a těm následně přizpůsobit velikost poplatku. Aby však nedocházelo k trapným nedorozuměním, je stanovena nejnižší velikost poplatku a to na 0,5 dcl slivovice na každého člena poroty.

§3, odstavec 3. Podmínky pro přijetí uchazečů o členství v SPPZGMM.

Členem SPPZGMM se může stát jakýkoliv muzikant bez rozdílu národnosti, který splní dvě základní podmínky.

 1. Musí být schopný gajdoše doprovázet.
 2. Musí být ochotný gajdoše doprovázet.

Zkouška se nevyžaduje, stačí dobrozdání gajdoše. Výjimku tvoří pouze hráči na kontrabas. Ti podléhají zvláštnímu režimu při přijímání do spolku. Podmínky jsou následující:

Basista musí místopřísežně odpřisáhnout, že při doprovodu gajdoše (gajdošů) při hře zapomene na to že basa má čtyři struny a hmatník. Přípustné je používání pouze dvou prázdných strun D a G.

Je nutno zdůraznit, že gajdoši jsou velmi ohroženým druhem muzikantů vzhledem k naprosté nemožnosti přizpůsobit se náhlým změnám tóniny. Basisté jsou povinni uvědomit si, že jejich neukázněná nebo příliš virtuozní hra působí na gajdošskou muziku stejně zhoubně, jako šárka na trnkový sad.

§ 3, odstavec 4, závěrečné ustanovení.

Za mimořádných okolností se členem spolku může stát i uchazeč, nesplňující žádné z uvedených kriterií. Tyto mimořádné okolnosti jsou:

 1. Uchazeč je majitelem hospody, palírny,vinohradu či jiné užitečné nemovitosti.
 2. Uchazeč je členem bankovní rady dobře prosperujícího bankovního domu, ministrem financí kterékoliv vlády členské země EU nebo jeho náměstkem, případně známým mecenášem zcela neznámých až bezvýznamných umělců (především z řad gajdošů).
 3. Uchazeč je věhlasným spisovatelem u něhož je předpoklad, že jeho talent vystačí na sepsání oslavné ódy na spolek a jeho představeného, případně méně oslavné ódy na řadové členy.

Splní-li uchazeč některou z uvedených podmínek a bude tato akceptována valnou hromadou, může se uchazeč stát členem spolku s mimořádným právem odevzdávat členský příspěvek každý měsíc a nikoliv jednou za rok, jako řadoví členové.

Technický dodatek:
Členové SDMG jsou automaticky i členy sekce druhé, tj. Sdružení pro povznesení znalosti gajdošské muziky moravské, (zkráceně SPPZGMM). Členové SPPZGMM hry na gajdy neznalí se však členy SDMG státi nemohou.

§ 4. Členské příspěvky.

Tento paragraf nechť zůstane otevřen až do další valné hromady. Prvotní návrh je 1.litr slivovice na poplatníka a rok, možné jsou i jiné alkoholické nápoje, ovšem v adekvátním množství. O definitivní výšce členského příspěvku rozhodne prvý představený.

§ 5. Výběr členských příspěvků

Nejvhodnější na valné hromadě přímo do rukou představeného, který posoudí kvalitu a odpovídající množství. Je však přípustný i způsob tzv. průběžný. Jakmile se totiž sejdou alespoň tři členové spolku (bez ohledu z které sekce), je to vhodná příležitost k výběru příspěvku od kteréhokoliv z nich. Představený má právo kontroly na valné hromadě a pro tento případ jsou členové spolku povinni uschovávat účtenky od takto konzumovaných nápojů, případně si vyžádat potvrzení od hospodského, majitele sklípku, nebo jiné důvěryhodné osoby.

§ 6. Odměny a tresty, které může udělovat představený SDMG

Odměny za dobrou reprezentaci spolku, za dobrý hudební výkon a za pochvalné řeči o spolku a představeném:

 1. pochvala představeného SDMG
 2. pochvala celého spolku
 3. právo zaplatit všem přítomným alkoholický nápoj

Tresty za porušení stanov spolku (hlavně §5.):

 1. pokárání představeným SDMG mezi čtyřma očima
 2. pokárání celým spolkem mezi všema očima
 3. povinnost zaplatit všem přítomným alkoholický nápoj

(doporučuje se upřednostnit vždy body 3)

§ 7. Zvláštní ustanovení

§ 7, odstavec 1. Postavení nejstaršího a zároveň nejvýznamnějšího moravského gajdoše Vladka Zogaty ve spolku.

Po ustavení polku se výše jmenovaný stává doživotním čestným Stařešinou, bez jakýchkoliv povinností a s jediným hlasem poradním, na něž musí brát představený zřetel. Zároveň má právo kdykoliv provést kontrolu kvality odváděných členských příspěvků. Vzhledem k vážnému riziku vyplývajícího z tohoto práva, bude mu umožněna každoroční bezplatná lékařská prohlídka jater.

Jako jediný má při jednání valné hromady právo veta a při zkouškách nových uchazečů o členství v SDMG má právo klást doplňující otázky.

§ 7, odstavec 2.

Postavení slovutných osobností společenského života moravského, kteří se hrdě hlásí ke gajdošům, a tento nástroj i ovládají. (Zatím připadají v úvahu dva : MUDr. Jura Holásek a PhDr. Pavel Popelka). Vzhledem k mimořádné kvalitě slivovice ze Strání a vinné révy ze Sedlece, může být jejich mimořádné postavení ve spolku ovlivněno i touto okolností. Tento paragraf nechť je však dopracován až dle návrhů podaných v uvedené lhůtě.

§ 7. Podněty, nápady a geniální myšlenky

§ 8, odstavec 1.

Další podněty, nápady a geniální myšlenky vzešlé z první valné hromady a podané v uvedené lhůtě. Na pozdější už brán zřetel nebude, vzhledem k § 2, odstavec 1.


Na vypracování těchto stanov se autorsky podíleli:
Zita a Rostislav Vinklerovi, Cyril Bureš, Mirek Zelinka a Petr Pilát.

Pro potřeby spolku i pro budoucí generace jejich myšlenky zaznamenal Pavel Číp.
Zubří, červen LP 2005.

Veškeré návrhy, připomínky či dotazy můžete zapsat do diskuze k článku nebo zaslat na adresu info@gajdy.cz.

Export článku:

Reklama:

Komentáře k článku:

Od: Marian Friedl | Přidáno: 23.8.2005

Návrhy úprav ve stanovách ke zvážení:

1. Nejsevernější část Moravy se svým oficiálním názvem Slezsko dostává do zvláštní pozice. Chceme-li se vyhnout nenávisti slezských fundamentalistů, navrhuju buď zapracovat slezsko do názvu spolku, nebo osvětlit vztah spolku k slezské části Moravy ve stanovách.

2. Sekci Spolek dobrovolných moravských gajdošů bych navrhoval přejmenovat na Sbor dobrovolných moravských gajdošů z těchto důvodů:a/ podobnost se sbory dobrovolných hasičů přestane být čistě náhodná;b/ vyhneme se tím zmatku vzniklého ze situace, kdy spolek je sekcí spolku - S(polek)DMG je sekcí MS(polku)G.

3. Protože však slovo Sbor (navrhované v bodě 2.) může lidi z hudebního spíše než hasičského) prostředí mást, takže pak budou očekávat hodně zpěváků pohromadě a nikoli gajdošské individuality, navrhoval bych tuto sekci nazvat: Dobrovolní gajdoši moravští.

4. Pevně doufám, že mi velectěný gajdoš Bjaček udělí dobrozdání, abych se mohl stát členem sekce SPPZGMM. Protože má tato sekce mnohaslovný název, bojím se, že si nebudu schopen zapamatovat, čeho jsem vlastně členem. Proto bych navrhoval nazvat tuto sekci prostě Přátelé gajdošů moravských nebo jakkoli podobně jednoduše.

5. V paragrafu § 3 jsou podle mě některé nejasnosti:a/ Vyplývá ze sdělení, že "Členem MSG, sekce SDMG se může stát pouze muzikant pocházející z Moravy, nebo na Moravě působící...", že členem se může stát gajdoš jakékoli národnosti?b/ Pokud ano, proč to narovinu nenapsat jako v případě § 3, odstavce 3.? Pokud je určitá selekce pro členství v MSG a SDMG žádoucí, navrhoval bych například: "členem se může stát pouze gajdoš hrající moravskou/slezskou (gajdošskou) muziku".c/ Pokud by se přistoupilo na přejmenování druhé sekce do podoby Přátelé gajdošů moravských (či jakkoli podobně), zahrnovala by tato sekce snadno naprosto kohokoli, kdo by chtěl být členem MSG, tedy i případy z odstavce 4 a jakékoli další. To je důležité zejména proto, že mezi zvláštní případy spadají nepravděpodobněji také zpěváci. Ti totiž nesplňují kriteria odstavce třetího, neboť gajdoše zřídkakdy doprovázejí, ale jsou jimi často doprovázeni. Pokud pak zpěvák nedělá do restauratérství, vinohradnictví, palírenství, bankovnictví, literatury (viz odstavec 4.), zůstává mimo náruč MSG. Z těchto důvodů bych tedy sekci Přátelé gajdošů moravských navrhoval chápat jako fanklub (nebo lépe funklub) závistivců, jimž nebylo dopřáno stát se v tomto životě gajdoši, ale kteří po tom upřímně touží.d/ Jestliže ctihodný představený spolku společně s valnou hromadou přistoupí na návrh z bodu c/, rozumí se samo sebou, že v odstavci 3 (paragrafu 3) by bylo záhodno současně zrušit podmínku, že člen druhé sekce musí být muzikant.e/ Podmínky pro přijetí kontrabasistů bych zachoval, ale vzhledem k důležitosti, bych jim navrhoval věnovat samostatný odstavec.

Od: Pavel Číp | Přidáno: 3.9.2005

Příspěvek do diskuse: Autorský tým, který s nemalým úsilím sestavil návrh stanov Moravského spolku gajdošského kvituje s povděkem konstruktivní a přínosné návrhy k jejich úpravě a doplnění. Se stejným úsilím se pustí do zapracování připomínek do stanov, aby upravené mohly být zveřejněny ještě před setkáním gajdošů v Třinci (bude-li). Tam se mohou podrobit dalšímu připomínkovému řízení. Bod č. 1. navrhovaných úprav je samozřejmě velice závažný a všichni členové týmu jsou si uvedeného nedostatku vědomi. Je však především na gajdoších ze Slezska, aby na tuto připomínku reagovali, poněvadž jen na základě jejich podnětů může být závada uspokojivě odstraněna. Zároveň se obracíme s naléhavou prosbou na Mariana, aby nám byl i nadále nápomocen, hlavně pak při sestavení samostatného odstavce věnovaného kontrabasistům.

Od: Jaroslav Pečený | Přidáno: 19.9.2006

Přesně takhle to dopadalo v historii...:-)! Moravské pole.., Lipany..,Bílá Hora.., rok´89.., -budete se hádat, kdo má co dodat a zaplatit, co komu chybí.., kdo co vypil navíc.., na koho kdy přijde řada.., atd.!! Vezměte si příklad z historie nedávné !! :-)) Takový PRDUS! Jasné a stručné stanovy, nepřipouštět žádnou diskusi (protože to už zavání demokracií), funkce nadosmrti..., a kdo chce povýšit, tak ať si počká až ten druhý umře... :-)), - a je to!!! Popíjet můžete stejně.., pod různými záminkami -to se dá vždycky nějak racionálně zdůvodnit a hlavně to slouží jen a jen pro dobro věci!!! -A muzikanti..? Ať hraje každý jak umí, ale hlavně musí všichni zkončit společně, naráz! (cit.Pavel Eremiáš, Strakonice).
Toto mé vyjádření je možná trochu ovlivněno funkcí pouhého vicepresidenta (dokud Kovářík neumře...), ale má to něco do sebe,...-a hlavně budete mít klid a budete se moci věnovat vlastní tvorbě. Jménem presidia PRDUSu (viz. www.prdus.com ) vás všechny zdraví a hodně "budovatelsko-folklórních úspěchů" přeje Jarda Pečený.

Od: Jan Kašpařík - čestný člen | Přidáno: 22.9.2006

Se stanovami mohu bezvýhradně souhlasit, protože jsem je nečetl (taky proč, když se dá vždycky zdůvodnit, že to mohlo být myšleno jinak).
Hlavně je moc dobře, že Morava takový spolek má, protože si musí uhlídat své teritorium, aby nějaký PRDUS nemohl odhalit a zveřejnit pečlivě chráněné tajemství, jak to udělal skotům na svých stránkách.
-
Taky nevím, jestli by se ve stanovách nemělo zakázat pít pivo (já bych to vydržel), aby se naše písničky nezačaly podobat českým. - Můj téměř celoživotní přítel Doc.Ludvík Kunz alespoň tímto fenoménem rozdíl obou kultur zdůvodňoval.

Od: ještě Jan Kašpařík | Přidáno: 22.9.2006

Ono to má s tím pivem ještě jeden důvod: Muzikanti co pijí pivo toho zas tak mnoho neuhrají, protože pořád někam odbíhají - znám to z dechovky.

Od: Jarda Pečený | Přidáno: 25.9.2006

Vidíte chlapci.., a v tom je ten rozdíl mezi naším a Vaším pojetím muziky a kultury vůbec...! My, protože pijeme to pivo, hrajeme krátké, rychlé a veselé písničky, protože se těšíme na... (úlevu), abychom to stihli, což je radost sama o sobě, aproto ty veselé písničky...! A při té příležitosti v mezičasech našeho "venčení" a "rauchpauzy" dáme rádi příležitost i jiným muzikantům, aby se předvedli. Pivo má také menší obsah alkoholu, takže se rychleji vstřebává a vydržíme déle při smyslech!!!!
Narozdíl od Vašeho přístupu, naše teritorium je Vám vždy přátelsky otevřeno (-a co se týče skotů, my se oproti nim nemáme za co stydět.. :-))!)
Ale Vy, -při vší úctě.., naskytne-li se Vám příležitost, jste opatřeni daleko menším obsahem tekutin(!) s daleko větší alkoholickou razancí! To způsobí to, že Vám ty prsty už tak neběhají, proto hrajete samé pomalé.., abyste to zakryli.., při té pomalé hře si vzpomenete -narozdíl od nás- na všechny sloky (kterých nebývá málo), - a protože se Vám nikam akutně nechce, jste schopni hrát pořád a přád..., až do rána bílýho.. :-))! A ani Vám to nepřijde..! -protože nikam nespěcháte!!!

Těšíme se -spolu s panem Presidentem Kováříkem- Na Vaši zakládající listinu a záznam z ustavující schůze, abychom do sebe mohli konečně začít rejpat oficiální cestou.. :-))! Jsme moc rádi, že jste se rozhodli k této činnosti a držíme Vám všechny palce.. (abyste se konečně dohodli alespoň na těch stanovách..!) To další již přijde samo.

S upřímným pozdravem "PRDUsu ZDAR!" Vás všechny srdečně zdraví Jarda.

Přidat komentář:


Zasílat upozornění na nové komentáře k článku:

Kolik je dvakrát tři?:

Pár poznámek k psaní:

 • Pište prosím slušně a k věci.
 • Používejte háčky a čárky (pokud můžete).
 • Nový odstavec vytvoříte stisknutím tlačítka Enter.
 • Pokud reagujete na jiný komentář, uveďte na začátku jméno, na jehož komentář reagujete, např. pro Jirku:.
 • Nepoužívejte HTML značky. Pokud je použijete, nebudou akceptovány.
 • Odkazy se automaticky vytvoří z každé adresy začínající na http://.
 • Jméno, Váš e-mail a text komentáře je nutné vyplnit.

Další články v rubrice:


Přeskočit hlavní navigaci
Menu


Hledej na GAJDY.cz

Doporučujeme

Pavel Číp a synové - Výroba a opravy hudebních nástrojů

Odjinud

České lidové písně
Folklornet.com


E-mail servis

Pokud máte zájem o zasílání upozornění na nový článek z GAJDY.cz, vyplňte Váš e-mail a přihlašte se.

Doporučte nás!

Hledáme redaktory

Máte zájem přispívat na naše stránky? Chybí zde odkaz na vaše stránky? Neváhejte a napište nám! Na veškeré dotazy a připomínky Vám rádi odpovíme.


Šíření obsahu tohoto serveru nebo jeho části je bez souhlasu redakce zakázáno.
© 2002-2018 gajdy.cz - všechna práva vyhrazena. Kontakt: info@gajdy.cz
GAJDY.cz jsou provozovány občanským sdružením Gajdošské sdružení Pálava.
Naše stránky navštívilo již čtenářů. Tyto stránky jsou hostovány na serverech společnosti CESKYHOSTING.cz
Textová verze  | Grafická verze | RSS články | RSS aktuality